Protokoll från Höstmöte för Länna hembygdsförening 2012-10-21 i Morastugan.

 

1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 Ordförande Rune Underskog. Sekreterare Fritz Andersson.

 

2. Fråga om mötet varit stadgeenligt utlyst.

Kallelsen var utskickad enligt stadgarna. Årsmötet hade samlat 25 deltagare.

 

3. Val av två justeringsmän.

Till att justera protokollet valdes Anne-Kristin Sjöblom och Bengt Gunnemo.

 

4. Budget för kommande verksamhetsår.

Ordföranden redogjorde för budgeten inför kommande år och mötet hade inga synpunkter. Man tyckte att det lät bra. (Bilaga )

 

5. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

Per Pernholt valdes.

6. Val av 3 styrelseledamöter, 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.

Styrelseledamöter: Omval på Georg Ågren och Fritz Andersson. Nyval på Lars-Olof Hermansson.

Fyllnadsval, efter Per Pernholt, av Rune Underskog.

Styrelsesuppleanter: Nyval på Ingrid Underskog samt Kjell Björkhult.

 

7. Val av 2 revisorer samt suppleanter för dessa.

Omval på ordinarie revisorer: Sven-Åke Nyberg samt Göran Westerlund.

Även omval på suppleanterna: Annika Norling samt Anne-Marie Hassbring Johansson.

 

      8. Val av 3 ledamöter i valberedningen.

       Omval på Anne-Marie Hassbring Johansson. (Sammankallande.) och Berit Elisson. Nyval på Kristina 

       Pernholt.

 

       9. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

       Uppdrag åt styrelsen att utser max 6 medlemmar att åka på mötet.

 

       10. Behandling av styrelsens förslag.

        Ordföranden informerade om vad som försiggår på kvarngården. Bl.a. håller man på med att lägga nya

        Tegeltak på kvarnhuset.

 

        11. Övriga frågor.

         Inga övriga frågor. Däremot informerade ”Pelle Signal” om besök som varit vid Kvarngården under

         Sommaren och hösten. Bland andra har Norrtälje kultur och fritid varit på besök.

         Styrelse ombads att skicka en hälsning från årsmötet till Anne-Mari Söderman.

 

         12. Mötet avslutades med att avgående ledamöter och suppleanter fick blommar som tack för gott

          arbete i föreningen.

          Efter förhandlingarna och kaffedrickning fick vi höra Hedvig Bellberg från Stockholms läns museum

          Berätta om: ”Under taket på Stockholms slott”.

 

 

        Vid protokollet:                                                       Justeras:

 

                                           

 

Fritz Andersson                                         Ann-Catherin Sjöblom

 

                                                                                                             Bengt Gunnnemo